Инклузивно образовање

ИНКЛУЗИЈА У ШКОЛИ-ПРЕДАВАЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Термин „инклузија” у школској пракси се најчешће односи на обезбеђивање наставе oдносно укључивање деце са посебним потребама у редовне школе, Циљ је да се образовање учини доступним свима и да се развије осећај припадности. Инклузивно образовање је законска обавеза школе од 2009. године a подразумева пружање додатне подршке деци:
1. која имају тешкоће у учењу (због специфичних сметњи учења или проблема у понашању и емоционалном развоју);
2. имају сметње у развоју или инвалидитет (телесне, моторичке, чулне, интелектуалне или вишеструке сметње или сметње из спектра аутизма);
3. потичу, односно живе у социјално нестимулативној средини (социјално, економски, културно, језички сиромашној средини или дуготрајно борави у здравственој, односно социјалној установи);
4. даровитој деци.

На који начин школа може помоћи деци са посебним потребама?

Учитељ или наставник прати развој и напредовање сваког детета. Ако утврди да дете не остварује очекиване исходе образовања и васпитања односно, ако заостаје у учењу у односу на другу децу или показује веће склоности и интересовања за одређену наставну област него што то налаже школски програм, приступа се прикупљању података ради формирања неопходне документације за пружање одговарајуће подршке у образовању и васпитању, односно за израду педагошког профила детета.
После израде педагошког профила учитељ/ица или наставници вашег детета приступиће индивидуализованом начину рада. То значи да је школа дужна да прилагоди простор (то може значити постављање рампе за децу која су корисници колица, одређивање посебног места за седење детета, осмишљавање неких додатних и посебних облика активности или израде посебног распореда). Исто тако, учитељ/ица мора да прилагоди методе рада, водећи рачуна о начину задавања задатака, омогућавања детету да учи споријим темпом од друге деце, посебних начина испитивања, задавања посебних задатака постављања правила понашања и комуникације итд. Једном речју, школа се пролагођава детету, а не дете школи.
У школи постоји тим за инклузивно образовање и према потреби се формира тим за додатну подршку ученицима. Ти тимови у сарадњи са родитељима ученика којима је потребна подршка утврђују планове рада,прате реализацију и вреднују постигнућа. Планови по којима се ради са ученицима називају се индивидуални образовни планови и пишу се за свако дете посебно према његовим потребама и способностима.

Педагог школе
Драгана Соковић

OBRASCI IOP 1- 4
pravilnik_iop
Pravilnik-o-ocenjivanju-ucenika-u-osnovnom-obrazovanju-i-vaspitanju
Prirucnik za Inkluzivni razvoj skole
Prirucnik-za-rad-sa-decom
zahtev-inicijativa-komisiji-za-procenu-potrebe-za-pruzanje-dodatne-obr-soc-pod
ZBIRKA primera inkluzivne prakse